Изглед към сградата 1 Изглед към сградата 2

Защо да изберете

𝓢𝓾𝓷𝓼𝓮𝓽 𝓦𝓮𝓼𝓽 𝓡𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮𝓷𝓬𝓮

Новият ни проект се отличава с инова­тивни архи­тектурни детайли и мо­дерна визия.

Комплексът е разработен в крак със съ­временното строи­тел­ство, съче­тавайки функцио­налност, удобство и добра локация.

С цялостната си концепция и от­говорност към всеки детайл, ние от "Иванови & Ко", поставяме на първо място качест­вото и комфорта на бъде­щите си клиенти.

Sunset West Residence е комплекс, състоящ се от две свър­зани жилищни сгради, от по шест етажа, оборуд­вани с асансьори.

Пространството около сградата и вътреш­ният двор ще бъдат ста­рателно озеленени, като за бъде­щите обитатели сме проек­тирали зони за отдих, а за мал­чуганите, детска площадка.

Предлагаме разнообразие от дву­стайни и три­стайни апар­таменти, както и боксониери.

За бъдещите клиенти са пред­видени парко­места и гаражи.

Комплексът ще бъде ограден по целия пери­метър с плътна ограда за повече сигурност.

Местоположение

Sunset West Residence е разположен в град Асеновград, квартал Запад, намиращ се в не­посредствена бли­зост до супер­маркет Кауфланд, детска градина, спорт­на площадка, училища и бърз, и удобен излаз към град Пловдив.

Намира се на ул. Хан Кардам, разполо­жена на втора линия от бул. България: по-малко шум и по-малко прах, без тър­говски пло­щи, за по-спокойна и хармонична среда.

Разпределение - Продажби

Етаж
Натиснете етаж за повече информация
Разпределение на етажи

За "Иванови & Ко"

"Иванови & Ко" , развива дейност в об­ластта на инвестирането, проек­тирането и изграждането на жилищни сгради. Амбициозната идея стартира през 2008 г. в средите на строително-предприемаческата колегия. Ръко­водството на фирмата ни съчетава професионалните си познания с добър усет за нуждите на клиентите и отно­шение към следване на стандартите и качеството във всяко едно негово измерение.

гр. Асеновград, бул. България 9

Телефон: 0899 877 479

Уеб сайт: ivanovibuild.bg

Имейл адрес: info@ivanovibuild.bg

  • линк към фейсбук
  • линк към инстаграм

Направете запитване

Форма за контакт

Завършени проекти

Mountain View Residence галерия Mountain View Residence Пет етажна жи­лищ­на сгра­да с га­ражи и ате­лиета в по­лите на пла­ни­ната
Boutique Dream House галерия Boutique Dream House Бутикова сгра­да в цен­трал­ната част на град Асенов­град
The Grey Houses галерия The Grey Houses Сградата е тип "коо­перация", ка­то всяка от три­те бло­кови струк­ту­ри има пет етажа
Начало